حقوقی

حقوق جمع واژه حق مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. دانش حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی است. همچنین حقوق مجموعه قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر بر روابط افراد و اشخاص می‌باشند. از حقوق در معنای امتیازی که شخص برای جامعۀ معینی دارد، به حقوق فردی تعبیر می‌شود

دکمه بازگشت به بالا